I Ogólnopolski Konkurs

dla Osób Pozbawionych Wolności

Od Środka 

Temat:

Co powiedziałbyś dziś człowiekowi, którego kiedyś skrzywdziłeś?

Cel:

Zadaniem nadrzędnym powtórnej socjalizacji sprawców przestępstw jest ich wewnętrzna przemiana polegająca na zmianie sposobu postrzegania siebie, czynu, który się popełniło i rewizja przyszłych celów w życiu. Skazany, który w wyniku własnych przemyśleń, połączonych z oddziaływaniami penitencjarnymi zaczyna rozumieć skalę zła, które uczynił – może, w konsekwencji – odczuwać silną potrzebę wewnętrznego oczyszczenia się. Powiedzenia światu, pokrzywdzonemu, rodzinie – przepraszam, jako symbol woli pogodzenia się ze społeczeństwem, powrotu w jego ramy, przyznania się do winy.

Konkurs stwarza taką możliwość i docelowo może spotkać się z pozytywnym odbiorem społecznym, a co za tym idzie, przyczynić się do zmniejszenia zjawiska recydywy powodowanej przecież także społeczną stygmatyzacją ludzi skazanych.

Forma:

        Prace mogą być składane w formie maszynopisu (do 4 stron) lub rękopisu (do 6 stron), w formacie A4.

Termin:

        Prace należy dostarczyć Organizatorowi do 29 marca 2019 roku.

Organizator:

        Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Pro Civium”, z siedzibą w Poznaniu 61 – 423, ul. Przełom 1, www.procivium.pl, konkurs@procivium.pl

Jury:

        W skład jury wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz inne organizacje pozarządowe (lista w przygotowaniu)

Patronat Honorowy:

  Stowarzyszenie "Nigdy Więcej"

Regulamin:

1. Osoba chcąca wziąć udział w Konkursie zobowiązana jest własnoręcznie i czytelnie podpisać swoją pracę konkursową oraz wypełnić i podpisać Kartę Uczestnika. Konkurs ma charakter otwarty, tj. również dla skazanych, którzy już odbyli karę pozbawienia wolności.

2.   Pracę konkursową i Kartę Uczestnika należy przesłać pocztą na adres Organizatora do dnia 29 marca 2019 roku.

3. Warunkiem zakwalifikowania przesłanej pracy do Konkursu jest uwierzytelnienie Karty Uczestnika i podpisów Uczestnika przez jego przełożonego / opiekuna (dotyczy odbywających karę).

4. W pracy konkursowej nie wolno podawać jakichkolwiek danych mogących zidentyfikować osobę pokrzywdzoną przestępstwem.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi 06 maja 2019 roku, o czym powiadomieni zostaną – za pośrednictwem jednostek penitencjarnych – wszyscy Uczestnicy Konkursu.

6. Trzy najlepsze zdaniem jury prace konkursowe zostaną nagrodzone. Za zajęcie III miejsca Uczestnik otrzyma nagrodę pieniężną w postaci bonu do wykorzystania w kantynie jednostki o wartości 100 zł plus kartę telefoniczną o wartości 20 zł. Za II miejsce, odpowiednio, bon o wartości 150 zł plus kartę telefoniczną o wartości 30 zł, za I miejsce – bon o wartości 200 zł plus kartę telefoniczną o wartości 50 zł.

7. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail konkurs@procivium.pl

8. Więcej informacji na stronie www.procivium.pl